Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verleend aan Statera , hierna te noemen Opdrachtnemer.

Artikel 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden van Statera wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;

2. Opdrachtnemer: de vennootschap onder firma Statera;

3. Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in elk geval de Werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;

4. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen en gegevens, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

5. Overeenkomst: elke afspraak, schriftelijk of mondeling, tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Indien het een schriftelijke afspraak betreft, worden deze Werkzaamheden verricht conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging .

Artikel 2 ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, welke door Opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden worden aangegaan.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien ze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

4. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig is of vernietigd wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 AANBIEDING EN OFFERTES

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend. Zolang de getekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer niet ondertekend retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3. Indien de Overeenkomst mondeling is verstrekt of de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen door Opdrachtnemer, wordt, indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever toch start met de uitvoering van de Overeenkomst, deze Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 5 GEGEVENS OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever is gehouden alle Bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, alsmede alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichting heeft voldaan.

4. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

5. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde Bescheiden, behoudens het bepaalde onder artikel 15, aan deze geretourneerd.

6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende schade van de Opdrachtnemer, de door hem gemaakte extra kosten en diens extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en Bescheiden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.

8. Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen elektronisch met elkaar communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische middelen risico’s kleven. Opdrachtnemer en Opdrachtgever bepalen hierbij jegens elkaar niet aansprakelijk te zijn voor hieruit voortvloeiende schade. Dit geldt eveneens voor het gebruik dat Opdrachtnemer maakt van elektronische communicatie in contacten met derden waaronder de (Nederlandse) belastingdienst. In geval van twijfel omtrent de inhoud van elektronische communicatie zijn de data-uittreksels uit de systemen van Opdrachtnemer bepalend. 

Artikel 6 UITVOERING OPDRACHT 

1. Alle Overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan en uitgevoerd door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Overeenkomst. 

2. Opdrachtnemer heeft het recht om bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde, indien dit naar het oordeel van de Opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een adequate uitvoering van de opdracht. Indien dit redelijkerwijs mogelijk is, zal de Opdrachtnemer met de Opdrachtgever over het inschakelen van derden van tevoren overleg plegen.

3. Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 

4. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft, worden deze Werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn dan tevens op die afzonderlijke Overeenkomsten van toepassing. 

5. De uitvoering van de Werkzaamheden zijn niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de Werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Opdrachtnemer daarover aan Opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder (maar niet beperkt tot) de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

6. Op Opdrachtnemer rust een zelfstandige plicht tot naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Opdrachtnemer kan in verband met niet naleving door Opdrachtgever van deze wet- en regelgeving niet worden aangesproken. 

7. Opdrachtnemer kan in afwijking van de Overeenkomst uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht, wet- en regelgeving gehouden zijn om meerwerk te verrichten. Indien dit geschiedt, is Opdrachtnemer gerechtigd dit meerwerk in rekening te brengen ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend. 

8. Voor zover Werkzaamheden van Opdrachtnemer bestaan uit advies, zal dit advies gebaseerd zijn op de geldende wet- en regelgeving en rechtspraak zoals die redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld bij Opdrachtnemer op het moment van het uitbrengen van het advies. 

9. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden. Ook die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

Artikel 7 GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle van Opdrachtgever verkregen Bescheiden en informatie van vertrouwelijke aard, tenzij de Opdrachtnemer op grond van toepasselijke wetgeving een informatieplicht heeft. Deze bepaling geldt niet voor vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer welke voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening van de wettelijke verplichtingen noodzakelijk zijn. 

2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een, civiele- of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3. Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

5. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

6. Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van de naam van de Opdrachtgever en het in hoofdlijnen omschrijven van de verrichte dienstverlening aan (potentiële) Opdrachtgevers, ter indicatie van de Opdrachtnemers ervaring.

Artikel 8 INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten c.q. behoudt zich alle rechten voor die voortvloeien uit zijn Werkzaamheden en die waarvan hij tijdens zijn Werkzaamheden gebruik maakt, zoals maar niet beperkt tot, auteursrechten.

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de hem ingeschakelde derden. 

 

Artikel 9 OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. 

2. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

3. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, gedurende dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, zonder recht op enige schadevergoeding.

Artikel 10 HONORARIUM

1. De door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Reistijd, gereden km’s en verblijfskosten worden apart in rekening gebracht dan wel afzonderlijk op de (periodieke) factuur gespecificeerd.

2. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever en Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

3. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen. 

4. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat Opdrachtgever een voorschot voor de te verrichten of reeds verrichte Werkzaamheden heeft betaald aan Opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

5. Indien een per Overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd daarboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, als en voor zover de Werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene Werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is. 

6. Indien tijdens de looptijd van de opdracht de datum van 31 december passeert is Statera gerechtigd om prijzen te indexeren. Indexering vindt plaats op basis van de jaarlijks consumentenprijsindexcijfers (alle huishoudens) waarbij 2015 = 100. Mocht indexering  in enig jaar negatief uitvallen dan zal geen indexering plaats vinden. 

Artikel 11 BETALING

1. Betaling door Opdrachtgever van de aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen de gegeven betalingstermijn, doch in geen geval later dan 14 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking van het verschuldigde op de door de Opdrachtnemer op te geven bankrekening. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van de Opdrachtnemer.

2. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gegeven betalingstermijn of, als geen betalingstermijn is overeengekomen, niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de Opdrachtgever na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum, direct de wettelijke rente (ex artikel 6:119 of indien toepasselijk 119a van het Burgerlijk Wetboek) verschuldigd tot aan de dag der voldoening.

3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de onder het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is de Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van tenminste 15% van de hoofdsom met een minimumbedrag van € 50,-. Indien de Opdrachtnemer hogere kosten dient te maken ter incasso van haar vordering, komen deze eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, eventueel vermeerderd met de kosten en rente als bedoeld in de leden 2 en 3.

5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 12 RECLAMES

1. Een gebrek in de prestatie en/of het factuurbedrag dient schriftelijk zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever protesteert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek in de prestatie en/of het factuurbedrag, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

2. Een protest als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

3. Indien niet tijdig wordt geprotesteerd, verliest Opdrachtgever alle rechten en bevoegdheden die hem op grond van de gebrekkigheid ten dienste stonden.

4. In geval van een terecht uitgebracht protest heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium. Tot meer is Opdrachtgever niet gehouden.

5. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame. 

 

Artikel 13 LEVERINGSTERMIJN

1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of Bescheiden ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan, nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

3. De Overeenkomst kan – tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 14 AANSPRAKELIJKHEID

1. De Opdrachtnemer zal zijn Werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de grootste zorgvuldigheid in acht nemen. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever die ontstaat doordat de Opdrachtgever de Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige Bescheiden of informatie heeft verstrekt of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever. Tevens is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulp of personen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie.

2. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige Bescheiden of informatie heeft verstrekt, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten van de Opdrachtgever dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer. Deze bepaling is niet van toepassing op opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van Bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.  

4. Een vordering tot vergoeding van schade dient gemotiveerd en met vermelding van gronden uiterlijk twaalf maanden, nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, schriftelijk bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreken waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. 

5. Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de Opdrachtnemer die hem kan worden toegerekend, is elke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste tweemaal het bedrag van het honorarium dat voor de desbetreffende opdracht aan Opdrachtgever is gefactureerd, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €  5.000.  (Zegge: vijfduizend euro), tenzij er aan de zijde van de Opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld. Indien geen sprake is van een specifieke opdracht (er is bijvoorbeeld een doorlopende opdracht), dan is elke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste tweemaal het bedrag van het honorarium dat over de laatste 6 maanden voorafgaande aan de fout aan de Opdrachtgever is gefactureerd, tenzij aan de zijde van de Opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.  

6. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

7. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.

8. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.

9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle kosten en tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de Opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd, dan wel ongevraagd informatie te ontvangen, welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen. 

10. Hoofdelijke aansprakelijkheid van individuele vennoten en/of personeelsleden van Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

11. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 15 OPZEGGING

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de Overeenkomst opzeggen. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het honorarium verschuldigd naar mate door Opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht, is het bepaalde onder Artikel 10, tweede lid van toepassing.

2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

3.  Bij de beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen dat de Opdrachtnemer de onderhanden Werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen dat overdracht ervan aan de Opdrachtgever c.q. een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die Werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is. 

4. De aan de Opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de Opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn erfgenaam. Een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon die de opdracht gaf, wordt geacht beëindiging van de gegeven opdracht met zich mee te brengen. Verlies van de rechtspersoonlijkheid van het lichaam dat de opdracht gaf wordt beschouwd als beëindiging van de gegeven opdracht.

5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 16 PRIVACY

1. Indien en voor zover een overeenkomst inhoudt dat Opdrachtnemer persoonsgegevens zal verwerken ten behoeve van Opdrachtgever zal dit artikel 16, bij gebreke van een separate verwerkersovereenkomst, gelden als de overeenkomst die in artikel 28 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt bedoeld.

2. Tenzij anders gedefinieerd in deze algemene voorwaarden, hebben de AVG gerelateerde termen gebruikt in deze algemene voorwaarden dezelfde betekenis als gespecificeerd onder de AVG.

3. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens alleen verwerken conform de schriftelijke instructies van Opdrachtgever en in overeenstemming met de door Opdrachtgever bepaalde doeleinden en middelen. De soort persoonsgegevens en categorieën van natuurlijke personen die door Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst worden verwerkt zijn opgenomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de overeenkomst dan wel in deze algemene voorwaarden genoemd zijn. Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe om de persoonsgegevens te gebruiken voor statistische- en/of kwaliteitsdoeleinden.

4. Afgezien van de rechten en plichten die krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtnemer worden toegekend in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zullen alle rechten en plichten ten aanzien van de persoonsgegevens blijven rusten op de Opdrachtgever en/of de betreffende betrokkenen.

5. Opdrachtgever staat er voor in dat voor de verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer een adequate wettelijke grondslag als bedoeld onder de AVG aanwezig is. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

6. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de AVG en nationale uitvoeringswetten hieromtrent naleven. Opdrachtgever zal de eigen verplichtingen onder de toepasselijke wet- en regelgeving eveneens steeds naleven.

7. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij Opdrachtnemer hierover met Opdrachtgever andere schriftelijke afspraken heeft gemaakt. Met ondertekening van deze Overeenkomst geeft Opdrachtgever toestemming voor de verwerkingen buiten de EER genoemd in de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever kan andere verwerkers (Sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de Overeenkomst. Als het inschakelen van Sub-verwerkers tot gevolg heeft dat deze persoonsgegevens gaan verwerken dan zullen wij die Sub-verwerkers (schriftelijk) de verplichtingen uit de overeenkomst opleggen. Met ondertekening van de overeenkomst geeft Opdrachtgever toestemming voor het inschakelen van de Sub-verwerkers.

9. Opdrachtnemer zal zich inspannen om, rekening houden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de redelijkerwijs te verwachten risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen, passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

10. Op verzoek van Opdrachtgever, kan Opdrachtnemer informatie verstrekken over de door Opdrachtnemer toegepaste beveiligingsmaatregelen. Door het aanbod van Opdrachtnemer te aanvaarden, dan wel de diensten te gebruiken, verklaart Opdrachtgever de toegepaste beveiligingsmaatregelen passend te achten in verband met de aard en gevoeligheid van de verwerkte (persoons)gegevens. Indien Opdrachtnemer bepaalde minimumeisen of voorwaarden heeft gesteld aan Opdrachtgever, om te voorkomen dat Opdrachtgever door onoordeelkundig gebruik of anderszins de effectiviteit van de door Opdrachtnemer genomen beveiligingsmaatregelen zou ondermijnen, zal Opdrachtgever deze steeds stipt naleven.

11. Voor zover mogelijk verleent Opdrachtnemer Opdrachtgever bijstand bij het vervullen van zijn verplichtingen om verzoeken om uitoefening van rechten van betrokkenen onder de AVG af te handelen. In het geval dat een betrokkene een verzoek om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens) rechtstreeks richt aan Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer dit verzoek doorsturen aan Opdrachtgever, en Opdrachtgever zal het verzoek verder afhandelen. Opdrachtnemer mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen, waarbij Opdrachtnemer Opdrachtgever natuurlijk behulpzaam kan zijn als Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst toegang heeft tot de persoonsgegevens. Hiervoor kunnen wij kosten in rekening brengen.

12. In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 33 AVG (Datalek), zal Opdrachtnemer zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover binnen 48 uur, nadat Opdrachtnemer dit Datalek heeft ontdekt te informeren, naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de relevante toezichthouder en/of betrokkenen zal informeren of niet. Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de nakoming van een eventuele wettelijke verplichtingen daartoe. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Opdrachtnemer meewerken aan het informeren van de ter zake bevoegde toezichthouder en eventueel betrokkenen.

13. Een melding moet door Opdrachtnemer alleen aan Opdrachtgever worden gedaan als een Datalek zich daadwerkelijk voorgedaan heeft en niet indien er slechts sprake was van een (theoretische) kwetsbaarheid.

14. Op verzoek van Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de in de Overeenkomst neergelegde verplichtingen aan te tonen. Opdrachtnemer staat Opdrachtgever toe om een maal per jaar een audit te laten uitvoeren door een onafhankelijke derde partij. Een audit dient ter controle van de in de overeenkomst neergelegde verplichtingen. Uiterlijk 6 weken voor aanvang van een audit stemt Opdrachtgever met Opdrachtnemer de omvang, de duur en de inhoud van de audit af. De audit zal de dagelijkse werkzaamheden van Opdrachtnemer zo min mogelijk verstoren. De kosten van de audits zijn voor rekening van Opdrachtgever.

15. Als de overeenkomst wordt beëindigd dan zal Opdrachtnemer de door Opdrachtgever verstrekte Persoonsgegevens aan Opdrachtgever terug overdragen of, op verzoek van Opdrachtgever, vernietigen. Opdrachtnemer zal uitsluitend een kopie van de persoonsgegevens bewaren als Opdrachtnemer hiertoe op grond van wet- of (beroeps)regelgeving verplicht is.

Artikel 17 ONLINE DIENSTVERLENING

1. Opdrachtnemer maakt gebruik van door derden geleverde en eigen systemen om online diensten te kunnen verlenen. Het is mogelijk dat Opdrachtnemer Opdrachtgever geheel doorverwijst naar de betreffende derde, waarna er mogelijk een Overeenkomst tussen de derde en Opdrachtgever tot stand komt. Het is ook mogelijk dat Opdrachtgever de Overeenkomst direct met de Opdrachtnemer sluit. In dat laatste geval dienen de algemene voorwaarden van derde gelezen te worden alsof het de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer zijn. Eventuele algemene voorwaarden van derden dan wel andere contractuele verplichtingen, worden voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst met de derde kenbaar gemaakt. 

2. Op de Overeenkomsten  die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn of zullen worden gesloten zijn niet van toepassing artikel 6:227b lid 1 en artikel 6:227c BW.

3. Indien Opdrachtgever wenst te koppelen met een derde partij, die via Opdrachtgever is ingeschakeld, is Opdrachtnemer nooit verantwoordelijk voor de koppeling met deze derde.

4. Opdrachtgever zal zich bij het gebruik van de online diensten houden aan de wet- en regelgeving. Indien Opdrachtgever de diensten van Opdrachtnemer gebruikt op een manier dat de wet en/of de rechten van derden worden geschonden, is Opdrachtnemer gerechtigd de diensten onder de overeenkomst op te schorten 

5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de overeengekomen diensten voor meer dan één onderneming te gebruiken dan wel meerdere personen te laten werken onder één account, tenzij Opdrachtnemer daar schriftelijk uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. 

6. Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer door Opdrachtgever een gevaar ontstaat voor het functioneren van de server(s) of het netwerk van Opdrachtnemer of van derden, in het bijzonder door het overmatig opvragen of verzenden van gegevens (waardoor performance problemen en/of beveiligingsrisico’s kunnen ontstaan), is Opdrachtnemer gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

7. Voor een veilig gebruik van de online diensten dient Opdrachtgever in ieder geval de volgende maatregelen in acht te nemen: 

Inloggegevens (zoals gebruikersnaam en wachtwoord en eventuele andere factoren voor authenticatie) dienen veilig te worden bewaard en niet aan onbevoegden te worden verstrekt; 

Wachtwoorden dienen lang genoeg te zijn en niet voor de hand te liggen, zodat deze niet of niet zonder buitengewone inspanningen kunnen worden gekraakt; 

Randapparaten waarmee de online diensten worden gebruikt, dienen altijd te zijn voorzien van een werkende, legale en actuele versie van een virusscanner van een betrouwbaar of 

algemeen als betrouwbaar bekend staand merk;

Draagbare randapparaten (zoals laptop, tablet of telefoon), dienen altijd met wachtwoord, vingerafdruk en/of andere betrouwbare authenticatiemiddelen te zijn beveiligd, indien deze worden gebruikt voor toegang tot de online diensten;

De online diensten dienen alleen te worden benaderd vanaf netwerken die redelijkerwijs

kunnen worden vertrouwd.

Het is mogelijk dat een derde als bedoeld in het eerste lid van dit artikel aanvullende eisen stelt ten aanzien van het veilig gebruik van de betreffende online dienst. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor misbruik en mag ervan uitgaan dat iemand die zich aanmeldt op de diensten met de inloggegevens van Opdrachtgever, ook daadwerkelijk (iemand onder het gezag van) Opdrachtgever is. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer op de hoogte te stellen als Opdrachtgever een vermoeden heeft dat inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden. Opdrachtnemer heeft het recht passende maatregelen te nemen in dergelijke

gevallen.

8. De door Opdrachtnemer ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie (of gedane meting) geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever. 

9. Opdrachtnemer  zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid  van de overeengekomen  diensten te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen  in de Overeenkomst  middels een Service Level Agreement.

10. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de diensten en webservers van Opdrachtnemer . Deze buitengebruikstelling tracht Opdrachtnemer zodanig in te richten dat er zo min mogelijk hinder voor gebruikers optreedt. Opdrachtnemer zal wegens bedoelde buitengebruikstelling nimmer aansprakelijk zijn jegens Opdrachtgever.

Artikel 18 OPSCHORTINGSRECHT

1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Het voormelde recht tot opschorting van haar verplichtingen komt Opdrachtnemer ook toe indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever niet aan haar (toekomstige) (betalings)verplichting voor de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verleende Opdracht zal nakomen. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 VERVALTERMIJN

1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 20 OVERIGE

1. In het geval de algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

2. De bepalingen van deze algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

3. Tenzij zulks uitdrukkelijk in de opdrachtbevestiging is bepaald, wordt door Opdrachtnemer geen beleggingsadviezen verstrekt hetgeen tevens inhoudt dat Opdrachtnemers uitingen niet kunnen worden opgevat als beleggingsadviezen. 

Artikel 21  REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN

1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.

2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

Artikel 22 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.