Privacy statement

Statera – gevestigd aan De Volmolen 74, 5053 AD in Goirle is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Voorop staat dat Statera  zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de privacywetgeving. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. In deze privacyverklaring leggen wij graag uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Statera  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum
 4. Geboorteplaats
 5. Geboorteland
 6. Adresgegevens
 7. Telefoonnummer
 8. Burgerservicenummer (BSN)
 9. E-mailadres
 10. IP-adres
 11. Gegevens over uw activiteiten op onze website
 12. Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen ( bijv. omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 13. Internetbrowser en apparaat type
 14. Bankrekeningnummer

Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag verwerken wij uw gegevens?

Statera  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten bij u af te leveren en voor wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Statera  verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de

uitvoering van de overeengekomen dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Doen wij zaken met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze 

opdracht, dan sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ELMP Finance B.V. is opdrachtgever en blijft daardoor verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging en bewaartermijn

Statera  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Statera  bewaart uw persoonsgegevens niet

langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@staterazoo.nl.

Cookie statement

Statera  gebruikt cookies op haar website www.statera-zoo.nl. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek worden gebruikt om de toegang van de website voor u gemakkelijker te maken. Statera gebruikt cookies om haar dienstverlening te verbeteren en de website optimaal te laten functioneren. Op de betreffende website kunt u toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.

Als u zich wilt afmelden voor cookies dan kunt u uw internetbrowser zo in stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, 

het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@staterazoo.nl. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. 

Statera wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Goirle, 5 september 2023

©Statera